WARSZTATY: OTULONE LASEM 17-19. MAJA 2024

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin sklepu internetowego zawiera informacje o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na usługi lub produkty elektroniczne, sposobach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej  www.objeciachlasu.pl jest Ewa Madejska, ul. Mostowa 1, 32-332 Bukowno, prowadząca działalność nierejestrową.

 

§ 1 DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.objeciachlasu.pl ;

 2. Sklep/ Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.objeciachlasu ;

 3. Sprzedawca – Ewa Madejska, ul. Mostowa 1, 32-332 Bukowno,

 4. Usługodawca – Ewa Madejska, ul. Mostowa 1, 32-332 Bukowno;

 5. Kupujący/Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;

 6. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy realizowana w formie spotkań;

 8. Produkt elektroniczny – dostępne w sklepie internetowym materiały audiowizualne czy ebooki;

 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego;

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów lub usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą sklepu internetowego

 11. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 12. Dane osobowe – oznaczają dane Kupującego, przy użyciu których Sprzedający może się z nim skontaktować celem realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury, obejmujące m.in. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do doręczeń, imię i nazwisko.

 

§ 2  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu znajdującym się na stronie internetowej www.wobjeciachlasu.pl jest Ewa Madejska, ul. Mostowa 1, 32-332 Bukowno.

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania za Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług dostępnych w Sklepie.

 5. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz o korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

 6. Ceny wszystkich widniejących na stronie Sklepu usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

 7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 8. Platforma nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w niej informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed skorzystaniem z porad i sesji Kupujący musi być świadomy swojego stanu zdrowia z lekarzem, w celu wykluczenia wszelkich przeciwwskazań.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne powstałe podczas wykonywania usługi.

 10. Kupujący samodzielnie dba o swoje bezpieczeństwo, a sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki, wystąpienie alergii, użądlenia, ukąszenia komarów, kleszczy i innych owadów ani za choroby z nimi zawiązane.

 11. Kupujący jest zobowiązany do zachowywania się zgodnie z ogólnie pojętymi zasadami współżycia społecznego. Zakazany jest przede wszystkim udział w sesji pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, a także każde zachowanie mogące świadczyć o niemoralnych intencjach uczestnika.

 

§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy;

 3. Złożenie zamówienia w sklepie, w zależności od wybranej usługi, możliwe jest poprzez utworzenie konta w Sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie;

 4. W przypadku gdy, Kupujący zdecyduje się na założenie konta w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną, w postaci założenia i utrzymywania konta w Sklepie.

 5. W celu utworzenia konta Kupujący ma obowiązek rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.

 6. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawca na stronie Sklepu, a następnie przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło oraz podaje swój adres mailowy.

 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Kupującego, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do konta.

 9. Kupujący może umowę o prowadzenie konta wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

 10. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy.

 

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość

 3. W celu zakupu towarów/usług, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

  1. wybrać towary/usługi spośród dostępnych na Stronie i dodać je do koszyka,

  2. po dodaniu wszystkich towarów, kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,

  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,

  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

 2. W trakcie zamówienia konieczne jest podanie prawdziwych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tak jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres do doręczeń produktów fizycznych.

 

§ 5 PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

– płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Autopay Mobility Sp. z o.o. ul. Złota 3/18, 00-019 Warszawa, NIP 5272898696, REGON 383879060, KRS 0000794787

– płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Ewa Madejska, Bank PeKaO S.A. Nr konta 22 1240 4966 1111 0000 5444 2476

 1. Korzystając z formy płatności elektronicznej Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

 

§ 6 PRODUKTY ELEKTRONICZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 

§ 7 USŁUGI

 1. Wszystkie usługi oferowane przez Sprzedawcę i oferowane w Sklepie internetowym są płatne.

 2. Sesje jest realizowana osobiście we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu;

 3. Długość sesji zgodnie z wykupioną usługą wynosi od 60 minut;

 4. Terminy sesji są ustalane z Kupującym indywidulanie po wykupieniem usługi.

 5. Uczestnictwo w wykupionej sesji jest dopuszczone wyłącznie po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Brak wypełnienia formularza jest równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w sesji.

 6. Realizacja Sesji następuje po otrzymaniu płatności.

 7. Dokładna lokalizacja oraz szczegóły wydarzenia będą dostarczone pisemnie za pomocą poczty elektronicznej, już po wykupieniu usługi.

 8. Istnieje możliwość zmiany daty sesji przez Kupującego, gdy zajdzie taka konieczność. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o zmianie daty drogą mailową nie później niż na 48 godziny przed ustalonym terminem konsultacji.

 9. W przypadku konieczności zmiany daty sesji przez Usługodawcę Kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie oraz drogą mailową. Jeżeli proponowana nowa data będzie kolidowała z terminami Kupującego, Kupujący ma prawo zrezygnować z dalszej realizacji usługi. W takim przypadku otrzyma pełny zwrot wpłaconych środków na konto.

 10. Kupujący może wykorzystać zakupioną sesję w ciągu 60 dni od dnia dokonania płatności.

 11. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów z powodu braku możliwości realizacji usługi z powodów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 12. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów, jeśli stawi się na sesję pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, a Sprzedawca ma prawo odmówić przeprowadzenie sesji.

 13. W przypadku jakiegokolwiek niemoralnego zachowania Sprzedawcy przysługuje prawo do natychmiastowego przerwania sesji, Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów.

 14. Sprzedawca rozpoczyna realizację usługi tylko po uprzednim otrzymaniu płatności za wybraną usługę.

 15. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazywanych przez Kupującego w formie pisemnej i ustnej.

 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Kupującego w formularzu zamówienia.§ 8 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, zarówno produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.

 2. Zabronione jest rozpowszechnianie wyżej wymienionych produktów. Ich bezprawne rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczenia treści cyfrowych rozpoczęła się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Usługobiorca przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres kontakt@wobjeciachlasu.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.

5. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są jest dostępny na stronie internetowej.

6. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

5. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

2) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

6. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§ 7 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres: kontatk@wobjeciachlasu.pl W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

4. Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres mailowy kontakt@wobjeciachlasu.pl

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 9 SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Wieści z Lasu

Zapisz się na mój newsletter i otrzymuj ode mnie pełne leśnej czułości listy. Spodziewaj się comiesięcznych raportów prosto z natury. Odbierz w prezencie E-book W objęciach Lasu